വണ്ണം കുറയാനും ആരോഗ്യത്തിനും ഇത് കഴിക്കൂ| Weightloss salad| Black chana salad|Healthy chickpea saladweightloss #healthysalad #blackchanasalad #chickpeasalad Weight loss salad malayalam| Healthy salad recipe | Healthy vegetable salad | weight loss recipe …

source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *